artful living

12 Detail2

BigFrame, 2/7/07, 12:39 PM, 8C, 8494×11063 (270+450), 150%, Custom, 1/10 s, R81.0, G60.6, B86.0